สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Geographical Association of Thailand | @ Nakhon Ratchasima Rajabhat University

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย”

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ท่านที่ 13 (ประจำปี 2559-2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Recent Information

การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geography Moves Forward)”

January 22nd, 2016|Comments Off on การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geography Moves Forward)”

ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geography Moves Forward)”

หน่วยงานผู้ร่วมจัดการประชุม

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อสมาคมภูมิศาสตร์ตลอดมา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” โดยพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นำ เรื่อง “ภูมิศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ให้กับสมาคมฯ ด้วย หนังสือเรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” มีนักวิชาการทางสาขาภูมิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ร่วมกันเขียนบทความทางสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิก ครู อาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป สมาคมฯ จึงได้จัดให้โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่จัดประชุม

 171 ซอยสุขุมวิท 11 อาคาร ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ >>> 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>> 

[…]

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

December 24th, 2015|Comments Off on โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

วันที่ 19 สิงหาคม 2557

สถานที่: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์