สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Geographical Association of Thailand | @ Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Recent Information

  • n1t

<ประชาสัมพันธ์> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ […]

  • banner-geoinfotech

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017

สทอภ. ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ […]

  • IMG_0006_resize

พิธีเปิดการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการประจำปี […]

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย”

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์