สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Geographical Association of Thailand | @ Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Recent Information

  • map

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ […]

  • thum60-01

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการและทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 27 – […]

  • n1t

<ประชาสัมพันธ์> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ […]

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย”

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์