ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geography Moves Forward)”

หน่วยงานผู้ร่วมจัดการประชุม

  1. สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
  2. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อสมาคมภูมิศาสตร์ตลอดมา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” โดยพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นำ เรื่อง “ภูมิศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ให้กับสมาคมฯ ด้วย หนังสือเรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” มีนักวิชาการทางสาขาภูมิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ร่วมกันเขียนบทความทางสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิก ครู อาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป สมาคมฯ จึงได้จัดให้โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่จัดประชุม

 171 ซอยสุขุมวิท 11 อาคาร ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ >>> 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>>