ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
(UNESCO Global Geopark & Sustainable Tourism)
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรม แคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Downloadเอกสาร
1.จดหมายเชิญ >> 1-GAT_Letter
2.แบบตอบรับ >> 2-answer
3.กำหนดการ >>3-schedule