สทอภ. ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://geoinfotech.gistda.or.th/