เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันที่ 27 ธันวาคม 2559
– การอภิปรายเรื่อง “ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล”
ผู้ร่วมอภิปราย :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี วราอัศวปติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน
4. คุณครูพันดา เลิศปัญญา
5. นางรำพึง สิมกิ่ง
ดำเนินการอภิปรายโดย : รองศาสตราจารย์ประชา อินทร์แก้ว

 

-การอภิปราย เรื่อง “ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียน”
ผู้ร่วมอภิปราย :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อม งามนิสัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ
5. คุณครูทินกร รวมภักดี
ดำเนินการอภิปรายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
นำโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2559
– การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการวารสารภูมิศาสตร์ของสมาคมให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI/TCI”
โดย : รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์

 

-การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เพื่อรองรับโอลิมปิกวิชาการ”
โดย : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

 

-การบรรยาย เรื่อง “ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”
โดย : รองศาสตราจารย์ผ่องศรี จั่นห้าว และคณะ

 

-ประชุมระดมสมอง เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”
โดย : พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์

-การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโครงการอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ของจังหวัดนครราชสีมา (ห่างจากมหาวิทยาลัย 23 กม.)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล และคณะ