ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้ ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ไฟล์แนบ) นั้น

กรมวิชาการเกษตร จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://doa.go.th/pvp/
หรือผู้ติดต่อ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔

ไฟล์ระเบียบฯ : http://doa.go.th/pvp/images/stories/indexpvp2542/ReguPVPcom/regupvpcom_nostudy2547.pdf