กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2559
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล

วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2559

ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3  ชั้น 8  อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
โดย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน
และกล่าวต้อนรับ โดย : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
09.30 – 10.00 น. คำกล่าวนำ โดย : นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล

ผู้ร่วมอภิปราย  :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  วราอัศวปติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  วรกวิน
4. คุณครูพันดา เลิศปัญญา
5. นางรำพึง  สิมกิ่ง
ดำเนินการอภิปรายโดย : รองศาสตราจารย์ประชา  อินทร์แก้ว

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรภูมิศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดย : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือผู้แทน
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.45 น. การอภิปราย เรื่อง “ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียน”

ผู้ร่วมอภิปราย  :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย  จันทร์พาณิชย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อม งามนิสัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เอี่ยมเจริญ
5. คุณครูทินกร รวมภักดี
ดำเนินการอภิปรายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์

15.45 – 16.45 น. การประชุมระดมสมอง “จัดทำข้อเสนอแนะการปฏิรูปการบริหาร การพัฒนา หลักสูตรและการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียน”

ดำเนินการประชุมโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ และคณะ

16.45 – 17.45 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
   
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559
09.00 – 11.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการวารสารภูมิศาสตร์ของสมาคมให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI/TCI”

โดย : รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์

11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12. 15 น. การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เพื่อรองรับโอลิมปิกวิชาการ

โดย : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. การบรรยาย เรื่อง “ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”

โดย : รองศาสตราจารย์ผ่องศรี  จั่นห้าว และคณะ

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. ประชุมระดมสมอง เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”

โดย : พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์

16.30 – 18.30 น. การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโครงการอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ของจังหวัดนครราชสีมา
(ห่างจากมหาวิทยาลัย 23 กม.)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล และคณะ
18.30  น. ปิดประชุมวิชาการ

Download PDF File : ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

*สามารถลงทะเบียนหน้างานได้*

รายชื่อที่พักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.โรงแรมเดอะริช โคราช
ที่อยู่ 823/1  ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  ติดต่อ โทร 044253185 , 083 9911330

2.โรงแรมบ้านเกื้อเพลสแอนส์สปา
ที่อยู่ 837/1 ซอย 3 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-271233

3.โรงแรม The Zenith Rrsidence Hotel
ที่อยู่ 422/, 399/3-4 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 0447-247788

4.โรงแรมวีวันโฮเทล โคราช
ที่อยู่ 666/6 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 044-342444

5.โรงแรมพีกาซัส
444/4 อาคารพีกาซัส ทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 044-272841-6

6.โรงแรมอาร์ทู อาพร์ทเมนต์เซอวิส
504 R2ApartmentService ซ.รัตนมาลัย ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 083-0191607

7.โรงแรมธัญญะปุระ บูติก รีสอร์ท
294/77 ถนน 30 กันยาซอย 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-230588-9

8.โรงแรมโคราปุระ
1121/2 ถ. สุรนารายณ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-293001-4

9.โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช
1137 ถนนสุรนารายณ์ ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ติดจ่อโทรศัพท์ 044-256629

10.โรงแรม Smart Hostel
ซ.17 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์

11.โรงแรม ดิ โอเชี่ยน เรสซิเดนซ์
352 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-276644