รายชื่อผู้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนทั้งสิ้น 65 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด ประชุม 1 วัน ประชุม 3 วัน
1 นาย เดชา วงศ์คำพระ ครู รร.สตรีราชินูทิศ อุดรธานี /
2 นาง อารีรัตน์ รักษาศิลป์ อาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม มหาสารคาม /
3 นาง มลิวัลย์ เขียวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ ชัยภูมิ /
4 นาง ชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ ครู รร.แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ /
5 นาย สุชาติ จึงเจริญ ครู รร.บ้านโนนบ่อหวานดินดำ อุบลราชธานี /
6 นางสาว สมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต1 อุดรธานี /
7 นาง สินีรัตน์ ชัยมาโย ครู รร.วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ /
8 นาง จันจิรา ผจญกล้า ครู รร.วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ /
9 นาย ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ ผู้ก่อตั้ง หจก.สังคมศึกษาครูป๊อป กรุงเทพฯ /
10 นาง ขนิษฐา แสงทองสกาว ครู รร.โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา /
11 ผศ.ดร. ณัฐพร ยวงเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ /
12 ผศ ระภีพร สามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ /
13 นางสาว ฉัตรศิริ กลั่งเนียม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ /
14 นาย อนุวัฒน์ คชวรรณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ /
15 นาง สุภาพร ลอยทอง ครู รร.สุรวิทยาคาร สุรินทร์ /
16 รศ.ดร. อาลัย จันทร์พาณิชย์ อาจารย์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ /
17 ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ อาจารย์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ /
18 อาจารย์ ชนัดดา รัตนา อาจารย์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ /
19 อาจารย์ สมคิด สาลี อาจารย์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ /
20 อาจารย์ ชลาวัล วรรณทอง อาจารย์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ /
21 นางสาว อรสา รัตนสินชัยบุญ อาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ม.รามคำแหง กรุงเทพฯ /
22 นางสาว วารินทร์ วงษ์วรรณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง ลำปาง /
23 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง ลำปาง /
24 ผศ.ดร. สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.มหาสารคาม มหาสารคาม /
25 นางสาว ธัญญรัตน์ ไชยคราม อาจารย์ ม.มหาสารคาม มหาสารคาม /
26 นาย จตุรงค์ สมอาจ อาจารย์ ม.มหาสารคาม มหาสารคาม /
27 นาง โสภา นวโลหะกุล ครู รร.ด่านเกวียนวิทยา นครราชสีมา /
28 นาย กิตติพล ตางจงราช ครู รร.ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น /
29 นาย อรรถกร เกษรแก้ว ครู รร.ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น /
30 นาง กานต์พิชชา งามชัด ครู รร.ห้วยยางวิทยา ชัยภูมิ /
31 นาย นวัฒน์ สวัสดิ์เอื้อ ครู รร.ห้วยยางวิทยา ชัยภูมิ /
32 นาง สุกัญญา ไชยคิรินทร์ ครู รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด /
33 นาย ยุทธกรณ์ ก่อศิลป์ ครู รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด /
34 นางสาว สุปราณี แก้วมาพะเนา ครู รร.ด่านขุนทด นครราชสีมา /
35 ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ โคตรภูเขียว ครู รร.กวางโจนศึกษา ชัยภูมิ /
36 นาย ชัชลิต พรหมรัตน์ ครู รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง /
37 นางสาว จุฑารัตน์ ไวยดี ครู รร.สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ /
38 นางสาว พรสุดา เปลื้องหน่าย ครู รร.สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ /
39 นางสาว รัชชิตา สาริมานนท์ ผู้จัดการ บจก.จีโอ แอนด์ ซีวิล เซอร์วิส กรุงเทพฯ /
40 อาจารย์ นาถสุดา วงษ์บุญงาม อาจารย์ ม.ราชภัฏเพขรบุรี เพชรบุรี /
41 ว่าที่ ร.ต. สิริวัส ชนะค้าโชติ์สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน รร.บ้านละโว้ นครราชสีมา /
42 ดร. สมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียน รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี /
43 นาง เสาวณี ณัฏฐประเสริฐ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี /
44 นางสาว ณัฐนันท์ คำวิชิต ครูผู้ช่วย รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี /
45 นาย โชคชัย เสนนอก ครู รร.เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา /
46 นาง วิลัย ชิณวงศ์ ครู รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ /
47 นาง มยุรี มูลสวัสดิ์ ครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย /
48 นาย อำนาจ ดายดัสกร ครู รร.บุญวัฒนา นครราชสีมา /
49 นาง มันทนา ดายดัสกร ครู รร.บุญวัฒนา นครราชสีมา /
50 นางสาว วัฒนาภรณ์ ผือโย ครู รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด /
51 นางสาว สุชาบดี กำพูพงษ์ สมาชิกสมาคมฯ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ /
52 นาง วิลาวัณย์ พิณพิมาย ครู รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง นครราชสีมา /
53 นาง เพ็ญศิริ เศรษฐชัย ครู รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง นครราชสีมา /
54 ว่าที่ ร.ต.หญิง นริศรา มนัสศิลา ครู รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง นครราชสีมา /
55 นางสาว กองทรัพย์ กุมไธสง ครูผู้ช่วย รร.พุทไธสง บุรีรัมย์ /
56 นาย พรพล เทพไทยอำนวย ครู รร.พุทไธสง บุรีรัมย์ /
57 นางสาว ถนอม ทองพันชั่ง ครู รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ /
58 นาย สมหมาย คุ้มศรีวัย ครู รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ /
59 นางสาว บุณฑริกา วัชระไชยคุปต์ ครูผู้ช่วย รร.พิมายวิทยา นครราชสีมา /
60 นางส่าว มณีรักษ์ กาญจนรางกูร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ /
61 นาย วีรศักดื พงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน รร.วัดบางเพลิง อยุธยา /
62 สิบเอก อนุชัย วันศรีรัตน์ ครูผู้ช่วย รร.ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ /
63 นาย เกื้อธรา วิญญาสุข ครู รร.นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ /
64 นาย นภาพร วิริยะปานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.ฉช.1 ฉะเชิงเทรา /
65 นาย คมสันต์ หลาวเหล็ก ครู รร.นครขอนแก่น ขอนแก่น /

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

แผนที่และการเดินทาง

-กรณีที่มาจาก กทม. ถนนเส้นมิตรภาพ ให้กลับรถที่สะพานกลับรถโคกกรวด กม. 133 เลี้ยวซ้าย ตรงทางเข้าตลาดไม้ดอกไม้ประดับ จะมีป้ายบอกทางและไปอีก 11.5 กม. ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จุดสังเกต อยู่ติดกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

-กรณีมาจากจังหวัดนครราชสีมา เส้นถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกปักธงชัย จะมีป้ายบอกทางไป อีก 12 กม. เลี้ยวขวาเข้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประตู 2 (ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ประมาณ 3 กม. ให้เลี้ยวซ้าย มาทางวัดหนองปลิง อีกประมาณ 2 กม. ก็ถึงพิพิธภัณฑ์

ที่ตั้งสถาบันวิจัยฯ และติดต่อสอบถาม
เลขที่ 184 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ–หนองปลิง บ้านโกรกเดือนห้า
ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-370739-40 โทรสาร 044-370742
งานวิจัยโทรศัพท์ 044-370741

สถานที่จัดประชุม

• สถานที่จัดประชุม : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 184 ถนนมิตรภาพ-หนองปลิง หมู่ที่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
• พิกัดภูมิศาสตร์ 14°51’28.6″N 102°01’36.8″E
• พิกัดภูมิศาสตร์ หน่วย Degrees decimal 14.857931, 102.026897
• Search บน Google Map “พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน”

รายชื่อที่พักใกล้กับสถานที่ประชุม

1. โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เต็มแล้ว!!)
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 216199 FAX (044) 217028, 224871
(สำหรับผู้ที่พักที่โรงแรมสุรสัมนาคาร (มีรถตู้รับ-ส่ง มายังสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ)ประเภทโรงแรม)
(การเดินทางโดยรถโดยสารจาก บขส. – ม.เทคโนโลยีสุรนารี)

2. โรงแรมซิตี้พาร์ค (แนะนำ)
พิเศษ!! มีรถรับ-ส่งไปยังสถานที่ประชุม
แจ้งชื่อว่ามาร่วมงานประชุมสมาคมภูมิศาสตร์ ห้องพักราคาพิเศษ 1,000 บาท
555/55 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-247555 แฟกส์ 044-241717

3. สโตนวูดคาวบอยซิตี้รีสอร์ท (Stonewood cowboy city resort) (เหมาะสำหรับผู้มีรถยนต์ส่วนตัว)
189-190 ซอยทองหล่อ 3 ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 081-8793307 หรือ 081-3904960

4. ร็อคบริดจ์รีสอร์ท (Rock Bridge Resort) (เหมาะสำหรับผู้มีรถยนต์ส่วนตัว)
143 หมู่ 8 หมู่บ้านสะพานหิน ต.สุรนารี อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร 083-466-6742

5. เกตุวงค์ การ์เดนน่า รีสอร์ท (Ketwong Gardena Resort) (เหมาะสำหรับผู้มีรถยนต์ส่วนตัว)
โทร 089 159 8490

6. เขียวสะอาด รีสอร์ท (Ketwong Gardena Resort) (เหมาะสำหรับผู้มีรถยนต์ส่วนตัว)
มทส.ประตู2 เยื้องศาลพระเจ้าตากสินฯ ถนนหนองปลิง ข้างพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
โทร.081-8782785 / 085-6642665

ที่ตั้งในตัวเมืองนครราชสีมา(เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัว)

1. โรงแรมแคนทารี โคราช (Kantary Hotel Korat)
899/1 ถ.มิตรภาพ ซอย 12 ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทร 044 353 011
2. โรงแรมสีมาธานี
2112/2 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย โทรศัพท์ : 044-213-100

การเดินทางด้วยเครื่องบินมายังจังหวัดนครราชสีมา

• โคราช – เชียงใหม่
• โคราช – ภูเก็ต
โทรจองตั๋ว 02-838-8338