โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

//โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

Template builder - Plugin Template

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

วันที่ 19 สิงหาคม 2557

สถานที่: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ