วัตถุประสงค์สมาคม

1. เผยแพร่ความรู้วิชาภูมิศาสตร์

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย ในวิชาภูมิศาสตร์ทุกสาขา

3.  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาภูมิศาสตร์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม องค์การทั้งภายในและระหว่างประเทศ

5. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์

คณะกรรมการบริหารสมาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิติมศักดิ์