admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 13 blog entries.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
(UNESCO Global Geopark & Sustainable Tourism)
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรม แคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Downloadเอกสาร
1.จดหมายเชิญ >> 1-GAT_Letter
2.แบบตอบรับ >> 2-answer
3.กำหนดการ >>3-schedule

By |August 10th, 2018|activities|Comments Off on ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนทั้งสิ้น 65 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จังหวัด
ประชุม 1 วัน
ประชุม 3 วัน

1
นาย
เดชา
วงศ์คำพระ
ครู
รร.สตรีราชินูทิศ
อุดรธานี

/

2
นาง
อารีรัตน์
รักษาศิลป์
อาจารย์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม
มหาสารคาม

/

3
นาง
มลิวัลย์
เขียวชัยภูมิ
ข้าราชการบำนาญ

ชัยภูมิ

/

4
นาง
ชัญญ์ยมล
ทวีทรัพย์
ครู
รร.แก้งคร้อวิทยา
ชัยภูมิ

/

5
นาย
สุชาติ
จึงเจริญ
ครู
รร.บ้านโนนบ่อหวานดินดำ
อุบลราชธานี

/

6
นางสาว
สมาพร
วงษ์ศรีแก้ว
ศึกษานิเทศก์
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต1
อุดรธานี
/

7
นาง
สินีรัตน์
ชัยมาโย
ครู
รร.วีรวัฒน์โยธิน
สุรินทร์

/

8
นาง
จันจิรา
ผจญกล้า
ครู
รร.วีรวัฒน์โยธิน
สุรินทร์

/

9
นาย
ณัทธนัทธ์
เลี่ยวไพโรจน์
ผู้ก่อตั้ง
หจก.สังคมศึกษาครูป๊อป
กรุงเทพฯ

/

10
นาง
ขนิษฐา
แสงทองสกาว
ครู
รร.โชคชัยสามัคคี
นครราชสีมา

/

11
ผศ.ดร.
ณัฐพร
ยวงเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพฯ
/

12
ผศ
ระภีพร
สามารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพฯ
/

13
นางสาว
ฉัตรศิริ
กลั่งเนียม
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพฯ
/

14
นาย
อนุวัฒน์
คชวรรณ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพฯ
/

15
นาง
สุภาพร
ลอยทอง
ครู
รร.สุรวิทยาคาร
สุรินทร์
/

16
รศ.ดร.
อาลัย
จันทร์พาณิชย์
อาจารย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
/

17
ดร.
วริษฐ์
กิตติ์ธนารุจน์
อาจารย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
/

18
อาจารย์
ชนัดดา
รัตนา
อาจารย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
/

19
อาจารย์
สมคิด
สาลี
อาจารย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
/

20
อาจารย์
ชลาวัล
วรรณทอง
อาจารย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
/

21
นางสาว
อรสา
รัตนสินชัยบุญ
อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ม.รามคำแหง
กรุงเทพฯ
/

22
นางสาว
วารินทร์
วงษ์วรรณ
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง
ลำปาง

/

23
นางสาว
รัชฎาภรณ์
ทองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง
ลำปาง

/

24
ผศ.ดร.
สาวิตรี รตโนภาส
สุวรรณลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ม.มหาสารคาม
มหาสารคาม
/

25
นางสาว
ธัญญรัตน์
ไชยคราม
อาจารย์
ม.มหาสารคาม
มหาสารคาม
/

26
นาย
จตุรงค์
สมอาจ
อาจารย์
ม.มหาสารคาม
มหาสารคาม
/

27
นาง
โสภา
นวโลหะกุล
ครู
รร.ด่านเกวียนวิทยา
นครราชสีมา

/

28
นาย
กิตติพล
ตางจงราช
ครู
รร.ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น

/

29
นาย
อรรถกร
เกษรแก้ว
ครู
รร.ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น

/

30
นาง
กานต์พิชชา
งามชัด
ครู
รร.ห้วยยางวิทยา
ชัยภูมิ
/

31
นาย
นวัฒน์
สวัสดิ์เอื้อ
ครู
รร.ห้วยยางวิทยา
ชัยภูมิ
/

32
นาง
สุกัญญา
ไชยคิรินทร์
ครู
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด

/

33
นาย
ยุทธกรณ์
ก่อศิลป์
ครู
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด

/

34
นางสาว
สุปราณี
แก้วมาพะเนา
ครู
รร.ด่านขุนทด
นครราชสีมา

/

35
ว่าที่ ร.ต.
นพรัตน์
โคตรภูเขียว
ครู
รร.กวางโจนศึกษา
ชัยภูมิ

/

36
นาย
ชัชลิต
พรหมรัตน์
ครู
รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
พัทลุง

/

37
นางสาว
จุฑารัตน์
ไวยดี
ครู
รร.สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กรุงเทพฯ

/

38
นางสาว
พรสุดา
เปลื้องหน่าย
ครู
รร.สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กรุงเทพฯ

/

39
นางสาว
รัชชิตา
สาริมานนท์
ผู้จัดการ
บจก.จีโอ แอนด์ ซีวิล เซอร์วิส
กรุงเทพฯ
/

40
อาจารย์
นาถสุดา
วงษ์บุญงาม
อาจารย์
ม.ราชภัฏเพขรบุรี
เพชรบุรี

/

41
ว่าที่ ร.ต.
สิริวัส
ชนะค้าโชติ์สิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รร.บ้านละโว้
นครราชสีมา

/

42
ดร.
สมิง
กุลธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรี
/

43
นาง
เสาวณี
ณัฏฐประเสริฐ
ครู
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรี

/

44
นางสาว
ณัฐนันท์
คำวิชิต
ครูผู้ช่วย
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรี

/

45
นาย
โชคชัย
เสนนอก
ครู
รร.เกล็ดลิ้นวิทยา
นครราชสีมา

/

46
นาง
วิลัย
ชิณวงศ์
ครู
รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ศรีสะเกษ

/

47
นาง
มยุรี
มูลสวัสดิ์
ครู
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย

/

48
นาย
อำนาจ
ดายดัสกร
ครู
รร.บุญวัฒนา
นครราชสีมา
/

49
นาง
มันทนา
ดายดัสกร
ครู
รร.บุญวัฒนา
นครราชสีมา
/

50
นางสาว
วัฒนาภรณ์
ผือโย
ครู
รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ร้อยเอ็ด

/

51
นางสาว
สุชาบดี
กำพูพงษ์
สมาชิกสมาคมฯ
สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ

/

52
นาง
วิลาวัณย์
พิณพิมาย
ครู
รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง
นครราชสีมา
/

53
นาง
เพ็ญศิริ
เศรษฐชัย
ครู
รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง
นครราชสีมา
/

54
ว่าที่ ร.ต.หญิง
นริศรา
มนัสศิลา
ครู
รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง
นครราชสีมา

/

55
นางสาว
กองทรัพย์
กุมไธสง
ครูผู้ช่วย
รร.พุทไธสง
บุรีรัมย์

/

56
นาย
พรพล
เทพไทยอำนวย
ครู
รร.พุทไธสง
บุรีรัมย์

/

57
นางสาว
ถนอม
ทองพันชั่ง
ครู
รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
ศรีสะเกษ

/

58
นาย
สมหมาย
คุ้มศรีวัย
ครู
รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
ศรีสะเกษ

/

59
นางสาว
บุณฑริกา
วัชระไชยคุปต์
ครูผู้ช่วย
รร.พิมายวิทยา
นครราชสีมา

/

60
นางส่าว
มณีรักษ์
กาญจนรางกูร
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

/

61
นาย
วีรศักดื
พงศ์พิพัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รร.วัดบางเพลิง
อยุธยา

/

62
สิบเอก
อนุชัย
วันศรีรัตน์
ครูผู้ช่วย
รร.ประสาทวิทยาคาร
สุรินทร์

/

63
นาย
เกื้อธรา
วิญญาสุข
ครู
รร.นาหนองทุ่มวิทยา
ชัยภูมิ

/

64
นาย
นภาพร
วิริยะปานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สพป.ฉช.1
ฉะเชิงเทรา
/

65
นาย
คมสันต์
หลาวเหล็ก
ครู
รร.นครขอนแก่น
ขอนแก่น
/

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
แผนที่และการเดินทาง
-กรณีที่มาจาก กทม. ถนนเส้นมิตรภาพ ให้กลับรถที่สะพานกลับรถโคกกรวด กม. 133 เลี้ยวซ้าย […]

By |December 25th, 2017|activities|Comments Off on รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการและทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับท้ายประกาศและส่งกลับได้ที่
Fax. 044-247389 หรือ e-mail : geography.th@gmail.com

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  ลงทะเบียนออนไลน์

ภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560
Download :
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

แผนที่และการเดินทาง
-กรณีที่มาจาก กทม. ถนนเส้นมิตรภาพ ให้กลับรถที่สะพานกลับรถโคกกรวด กม. 133 เลี้ยวซ้าย ตรงทางเข้าตลาดไม้ดอกไม้ประดับ จะมีป้ายบอกทางและไปอีก 11.5 กม. ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จุดสังเกต อยู่ติดกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

-กรณีมาจากจังหวัดนครราชสีมา เส้นถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกปักธงชัย จะมีป้ายบอกทางไป อีก 12 กม. เลี้ยวขวาเข้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประตู 2 (ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ประมาณ […]

By |December 8th, 2017|activities|Comments Off on ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”

<ประชาสัมพันธ์> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้ ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ไฟล์แนบ) นั้น

กรมวิชาการเกษตร จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://doa.go.th/pvp/
หรือผู้ติดต่อ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔

ไฟล์ระเบียบฯ : http://doa.go.th/pvp/images/stories/indexpvp2542/ReguPVPcom/regupvpcom_nostudy2547.pdf

By |March 1st, 2017|article|Comments Off on <ประชาสัมพันธ์> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017

สทอภ. ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://geoinfotech.gistda.or.th/

By |January 24th, 2017|activities|Comments Off on ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017

พิธีเปิดการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

วันที่ 27 ธันวาคม 2559
– การอภิปรายเรื่อง “ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล”
ผู้ร่วมอภิปราย :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี วราอัศวปติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน
4. คุณครูพันดา เลิศปัญญา
5. นางรำพึง สิมกิ่ง
ดำเนินการอภิปรายโดย : รองศาสตราจารย์ประชา อินทร์แก้ว

 

-การอภิปราย เรื่อง “ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียน”
ผู้ร่วมอภิปราย :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ […]

By |December 28th, 2016|activities|Comments Off on พิธีเปิดการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

กำหนดการและรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2559

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2559
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2559
ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3  ชั้น 8  อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.
พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
โดย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน
และกล่าวต้อนรับ โดย : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

09.30 – 10.00 น.
คำกล่าวนำ โดย : นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

10.00 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.
การอภิปรายเรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล

ผู้ร่วมอภิปราย  :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  วราอัศวปติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  วรกวิน
4. […]

By |December 26th, 2016|activities|Comments Off on กำหนดการและรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2559

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

รายชื่อที่พักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.โรงแรมเดอะริช โคราช
ที่อยู่ 823/1  ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  ติดต่อ โทร 044253185 , 083 9911330

2.โรงแรมบ้านเกื้อเพลสแอนส์สปา
ที่อยู่ 837/1 ซอย 3 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-271233

3.โรงแรม The Zenith Rrsidence Hotel
ที่อยู่ 422/, 399/3-4 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 0447-247788

4.โรงแรมวีวันโฮเทล โคราช
ที่อยู่ 666/6 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 044-342444

5.โรงแรมพีกาซัส
444/4 อาคารพีกาซัส ทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 […]

By |December 7th, 2016|activities|Comments Off on ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จัดนิทรรศการไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ใหม่ของโลกที่อิมแพค เมืองทองธานี

18–28  สิงหาคม  2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี  ในหัวข้อเรื่อง ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์พันธุ์ใหม่ของโลก “สิรินธรนา โคราชเอนซิส” และภูมิศาสตร์บรรพกาล ร่วมกับสถาบันทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ  ที่อยู่ในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)  ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูจำนวนมากจากทั่วประเทศที่เข้าไปในงานวันละกว่า 100,000 คน รวม 11 วัน  คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 1 ล้านคน  โดยเนื้อหาที่จัดแสดงประกอบด้วย  นิทรรศการรูปจำลองของ สิรินธรนา โคราชเอนซิส ที่คล้ายจริงขนาดย่อส่วน 50 %  หลุมขุดค้นไดโนเสาร์สิรินธรนา ชิ้นส่วนฟอสซิลสิรินธรนาบางส่วน นิทรรศการอุปกรณ์กรอสกัดฟอสซิล นิทรรศการภูมิศาสตร์บรรพกาลแหล่งพบอิกัวโนดอนสิรินธรนา  นิทรรศการอุทยานธรณีโคราช  และด้วยความสนใจของนักเรียนและครูจำนวนมาก รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการอันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยที่ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในประเทศไทยครั้งนี้ คาดว่าในปีต่อๆ ไปทาง สสวทท. จะเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมแสดงการค้นพบใหม่ๆ อีก

By |September 7th, 2016|activities|Comments Off on สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จัดนิทรรศการไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ใหม่ของโลกที่อิมแพค เมืองทองธานี

นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยกับการบรรยาย เรื่อง อุทยานธรณีโคราช บนเวทีกลาง งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

23 สิงหาคม 2559  ผศ. ดร.ประเทือง  จินตสกุล นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายบนเวทีกลาง งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี  ในหัวข้อเรื่อง “อุทยานธรณีโคราช”  ทั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้  ความเข้าใจและการรับรู้สู่วงกว้างระดับประเทศ  ในเรื่องของอุทยานธรณีหรือ Geopark ตามแนวทางของยูเนสโก รวมทั้งศักยภาพของโคราชในโครงการเสนอขอจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับโลกหรือ UNESCO Global Geopark ในอนาคต

By |September 7th, 2016|activities|Comments Off on นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยกับการบรรยาย เรื่อง อุทยานธรณีโคราช บนเวทีกลาง งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี