admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 13 blog entries.

การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geography Moves Forward)”

ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geography Moves Forward)”

หน่วยงานผู้ร่วมจัดการประชุม

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อสมาคมภูมิศาสตร์ตลอดมา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” โดยพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นำ เรื่อง “ภูมิศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ให้กับสมาคมฯ ด้วย หนังสือเรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” มีนักวิชาการทางสาขาภูมิศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ร่วมกันเขียนบทความทางสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิก ครู อาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป สมาคมฯ จึงได้จัดให้โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่จัดประชุม

 171 ซอยสุขุมวิท 11 […]

By |January 22nd, 2016|activities|Comments Off on การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geography Moves Forward)”

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

วันที่ 19 สิงหาคม 2557

สถานที่: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ

By |December 24th, 2015|activities|Comments Off on โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร: เรื่อง “พรมแดนความรู้และอนาคตภาพของวิชาภูมิศาสตร์”

การใช้แผนที่ในชีวิตประจำวัน

การใช้แผนที่ในชีวิตประจำวัน

สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนที่เป็นเครื่องมือนำทางอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากแผนที่สามารถบอกข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องแน่นอน ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ทำให้แผนที่ถูกนำมาแสดงสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติและสิ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในปัจจุบันแผนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะทุกวันเราทุกคนต้องมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ  จึงต้องมีแผนที่เป็นเครื่องมือช่วยนำทาง ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีมากขึ้น แผนที่ได้ถูกใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือ ประเภทสมาร์ทโฟน หรือ บนแท็บแล็ต ทำให้เราสามารถใช้แผนที่จากอุปกรณ์ติดตามตัวเหล่านี้ ในการหาตำแหน่งต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ปัญหาที่พบคือ ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้แผนที่ หรือไม่ทราบถึงประโยชน์ของแผนที่ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากจะนำเสนอความสามารถของแผนที่จากกูเกิลและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่มีประโยชน์เป็นเกร็ดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ  เพื่อให้สามารถนำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Google Map (กูเกิลแมพ) เป็นรูปแบบการค้นหาแบบใหม่ที่ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้รวดเร็วบนระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีทั้งข้อมูลแผนที่ ข้อมูลภาพดาวเทียม ข้อมูลเส้นทางจักรยาน และข้อมูลสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ โดยสามารถบอกเส้นทางได้สามรูปแบบคือ เส้นทางการขับรถยนต์ เส้นทางขนส่งสาธารณะ และเส้นทางเดินเท้า 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ในแบบต่างๆ บนกูเกิลแมพ

ภาพที่ 2 แสดงการบอกเส้นทางในแบบต่างบน
กูเกิลแมพ

วิธีการค้นหาตำแหน่ง

ในการค้นหาตำแหน่งสามารถทำได้หลายวิธี วิธีแรกคือการระบุชื่อสถานที่ที่ต้องการไป เช่น เซ็นทรัลลาดพร้าว  วิธีที่สอง คือการระบุค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น 13.2 100.5 เหมาะสำหรับการหาตำแหน่งรีสอร์ท หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมักจะให้ตำแหน่งที่ตั้งเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดและลองจิจูด […]

By |December 23rd, 2015|article|Comments Off on การใช้แผนที่ในชีวิตประจำวัน