article

/article

<ประชาสัมพันธ์> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้ ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ไฟล์แนบ) นั้น

กรมวิชาการเกษตร จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://doa.go.th/pvp/
หรือผู้ติดต่อ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔

ไฟล์ระเบียบฯ : http://doa.go.th/pvp/images/stories/indexpvp2542/ReguPVPcom/regupvpcom_nostudy2547.pdf

By |March 1st, 2017|article|Comments Off on <ประชาสัมพันธ์> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

การใช้แผนที่ในชีวิตประจำวัน

การใช้แผนที่ในชีวิตประจำวัน

สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนที่เป็นเครื่องมือนำทางอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากแผนที่สามารถบอกข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องแน่นอน ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ทำให้แผนที่ถูกนำมาแสดงสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติและสิ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในปัจจุบันแผนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะทุกวันเราทุกคนต้องมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ  จึงต้องมีแผนที่เป็นเครื่องมือช่วยนำทาง ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีมากขึ้น แผนที่ได้ถูกใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือ ประเภทสมาร์ทโฟน หรือ บนแท็บแล็ต ทำให้เราสามารถใช้แผนที่จากอุปกรณ์ติดตามตัวเหล่านี้ ในการหาตำแหน่งต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ปัญหาที่พบคือ ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้แผนที่ หรือไม่ทราบถึงประโยชน์ของแผนที่ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากจะนำเสนอความสามารถของแผนที่จากกูเกิลและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่มีประโยชน์เป็นเกร็ดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ  เพื่อให้สามารถนำแผนที่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Google Map (กูเกิลแมพ) เป็นรูปแบบการค้นหาแบบใหม่ที่ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้รวดเร็วบนระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีทั้งข้อมูลแผนที่ ข้อมูลภาพดาวเทียม ข้อมูลเส้นทางจักรยาน และข้อมูลสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ โดยสามารถบอกเส้นทางได้สามรูปแบบคือ เส้นทางการขับรถยนต์ เส้นทางขนส่งสาธารณะ และเส้นทางเดินเท้า 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ในแบบต่างๆ บนกูเกิลแมพ

ภาพที่ 2 แสดงการบอกเส้นทางในแบบต่างบน
กูเกิลแมพ

วิธีการค้นหาตำแหน่ง

ในการค้นหาตำแหน่งสามารถทำได้หลายวิธี วิธีแรกคือการระบุชื่อสถานที่ที่ต้องการไป เช่น เซ็นทรัลลาดพร้าว  วิธีที่สอง คือการระบุค่าพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น 13.2 100.5 เหมาะสำหรับการหาตำแหน่งรีสอร์ท หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมักจะให้ตำแหน่งที่ตั้งเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดและลองจิจูด […]

By |December 23rd, 2015|article|Comments Off on การใช้แผนที่ในชีวิตประจำวัน