วารสารภูมิศาสตร์
(Geographical Journal)

เจ้าของลิขสิทธิ์
สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 3295
E-mail: geography.th@gmail.com

เว็บไซต์วารสารภูมิศาสตร์ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
>> www.thaigeographer.com <<

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์อย่างกว้างขวางแก่ประชาชนชาวไทย
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัยในวิชาภูมิศาสตร์ทุกสาขา
3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาภูมิศาสตร์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์ทุกสาขา

สร้างสรรค์และเผยแพร่งานวิจัยภูมิศาสตร์ใหม่
ที่ท้าทายอย่างมีมาตรฐาน

การสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

  • สมาชิกบุคคลตลอดชีพ 2,000 บาท
  • สมาชิกบุคคลรายปี 300 บาท
  • สมาชิกนิติบุคคลตลอดชีพ 2,000 บาท
  • สมาชิกนิติบุคคลรายปี 300 บาท
  • สมาชิกนักศึกษารายปี 150 บาท (แนบสำเนาบัตรนักศึกษา)
พิเศษ! สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแบบตลอดชีพ
วันนี้จะไดร้บหนังสือที่ระลึกจากทางสมาคมฯ และ
รับสิทธิ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฟรี 3 ปี

คำแนะนำสำหรับเตรียมต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์ในวารสารภูมิศาสตร์

1. บทความทางวิชาการที่จะลงพิมพ์ในสารสารภูมิศาสตร์ ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่มาก่อน
2. บทความทางวิชาการที่จะลงพิมพ์ในวารสารภูมิศาตร์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
3. ต้นฉบับบทความทางวิชาการ มีส่วนประกอบ ดังนี้
3.1 ชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ตำแหน่ง(ถ้ามี) คุณวุฒิสูงสุด และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน
3.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
3.4 ต้นฉบับให้ใช้กระดาษสีขาว ขนาด A4 พิมพ์ หน้าเดียว เว้นระยะ 2 บรรทัด ในแต่ละหน้ามี 1 คอลัมน์ โดยมี ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 12 หน้า ผู้ส่งนอกจากจะส่งต้นฉบับแล้ว ต้องส่ง Diskette หรือ CD ที่ พิมพ์ด้วย Microsoft Word ตัวหนังสือแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
หรือส่ง E-mail ที่ geography.th@gmail.com
4. คณะบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความทุกเรื่องตามความเหมาะสมก่อน ส่งพิมพ์ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยจะไม่ให้กระทบต่อเนื้อหาหลักของบทความนั้นๆ
5. คณะบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อ ส่วนรวม ต่อความมั่นคงของประเทศ หรือไม่มีคุณค่าทางวิชาการ
6. บทความของสมาชิกสมาคมฯจะได้สิทธิ์ในการตีพิมพ์ก่อนบทความของผู้มิได้เป็นสมาชิก
7. การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ให้ใช้ระบบ MLA หรือ ระบบ APA ซึ่งเริ่มต้นด้วยเอกสารภาษาไทยก่อน เรียงตามอักษรชื่อ แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเรียงตามอักษรของนามสกุลของผู้แต่งคนแรก

Geo, สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย